Tutustuminen Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen toimintaan

  • Kahdelle ryhmälle

Porin kaupungissa verkostoon pumpattu talousvesi on pääsääntöisesti Harjakankaalla valmistettua tekopohjavettä, jonka raa-
kavetenä käytetään Tuurujärven vettä. Veden puhdistusprosessi Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella on kaksivaiheinen,
mekaaninen ja kemiallinen saostus sekä tekopohjaveden muodostus. Veden laatua tarkkaillaan kattavasti päivittäin, niin raaka-
veden, kuin laitoksen eri puhdistusvaiheiden ja puhdistetun vedenkin osalta. Vesi pumpataan kaupunkiin n. 12 km pitkää,
halkaisijaltaan 800 mm:n putkea pitkin.
-   kohderyhmä yläkoulun ja lukion oppilaat
-   kesto noin 1 h
-      kahdelle max. 20 oppilaan ryhmälle
-      keskiviikkona 7.9.2011 klo 9.30/10.00 ja klo 13.00
-   kokoontuminen tekopohjavesilaitoksella (os. Paluksentie 234) eli ryhmät vastaavat itse kuljetuksista Harjakankaalle)
       -     oppaana Porin Veden konemestari Lasse Lavonen
Ilmoittautuminen 29.8.2011 mennessä: ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa@pori.fi

Tutustuminen Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon toimintaan

  • Kahdelle ryhmälle

Miltei kaikki Porin asuma- ja teollisuusjätevedet puhdistetaan Luotsinmäen keskuspuhdistamolla ja sinne johdetaan myös Lu-
vian kunnan ja Ulvilan ja Harjavallan kaupunkien sekä Nakkilan kunnan ja Suominen Kuitukankaat Oy:n jätevedet. Jätevesi
käsitellään biologis-kemiallisella prosessilla.
-   kohderyhmä yläkoulun ja lukion oppilaat
-   kesto noin 1 h
-      kahdelle max. 20 oppilaan ryhmälle
-   keskiviikkona 7.9.2011 klo 9.30/10.00 ja klo 13.00
-   kokoontuminen jätevedenpuhdistamolla (os. Jokisatamantie 9) eli ryhmät vastaavat itse kuljetuksista
-      sään mukainen pukeutuminen
       -      oppaana Porin Veden käyttöinsinööri Merita Pajunen
Ilmoittautuminen 29.8.2011 mennessä: ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa@pori.fi

Porin tulvasuojelu. Eroosio ja sedimentoituminen Kokemäenjoella ja Pihlavanlahdella.

  • Kahdelle ryhmälle

Tutustutaan Porin tulvasuojeluun kuten tulvimistilanteisiin, vahingonvaaraan, tulvantorjuntakeinoihin ja tulvasuojeluhankkee-
seen. Eroosio ja sedimentoituminen Kokemäenjoella ja Pihlavanlahdella -aihepiirissä käydään läpi alueen geologista historiaa
ja jokisuiston etenemistä, alueen nykyistä maaperää, joen nykytilaa eroosion ja sedimentoitumisen kannalta, Pihlavanlahden
muuttumista sekä tulvasuojeluhankkeessa huomioon otettavia geologisia näkökohtia. Kohteesta on juuri valmistunut Turun
yliopiston geologianlaitoksella tehty eroosio- ja sedimentoitumistutkimus.
-      kohderyhmä lukio Maantiede (GE3) Riskien maailma
-      luento ja keskustelu 2 ryhmälle
-      kesto 60 - 65 min. + keskustelu
-      luento voidaan pitää maanantaina 5.9., tiistaina 6.9., keskiviikkona 7.9. (TÄYNNÄ), torstaina 8.9. tai perjantaina 9.9.
       -      luennoitsijana Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen tulvasuojeluhankkeen projektipäällikkö Pekka Vuola
(tulee koululle)
Ilmoittautuminen viimeistään 29.8.2011: ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa@pori.fi. Mi-
käli ympäristökasvatusviikon ajankohta ei sovi lukion aikatauluihin, Pekka Vuolan kanssa voi sopia suoraan luennon toteut-
tamisesta myöhemmin syksyllä.

Kestävän kehityksen eri osa-alueet alueiden käytössä ja suunnittelussa. Esimerkkinä Selkämeren kansallispuiston
perustaminen

  • Neljälle ryhmälle

Selkämeren kansallispuiston perustaminen oli 15 vuotta kestänyt prosessi, jossa eri intressiryhmillä oli hyvinkin erilaisia näkö-
kulmia alueen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Tunnilla tarkastellaan Selkämeren kansallispuiston perustamista ekologisen,
taloudellisen, sosiaalisen sekä kulttuurisen kestävän kehityksen näkökulmasta. Käsitellään aluesuunnittelun sekä osallistavan
suunnittelun roolia ja merkitystä perustamisprosessissa sekä lopputuloksessa.
-      kohderyhmä lukio Maantiede (GE2) Yhteinen maailma
-      kesto noin 75 min.
       -      maanantaina 5.9., tiistaina 6.9., keskiviikkona 7.9. ja torstaina 8.9.
 -      luennoitsijana Porin kaupungin ympäristöviraston Kansalliset puistot -hankkeen projektipäällikkö Antti Mäkelä (tu-
lee    koululle)
Ilmoittautuminen 29.8.2011 mennessä: ympäristösuunnittelija Heli Välimaa, puh. 044 701 8502, heli.valimaa@pori.fi. Mikäli
ympäristökasvatusviikon ajankohta ei sovi lukion aikatauluihin, Antti Mäkelän kanssa voi sopia suoraan luennon toteuttami-
sesta myöhemmin syksyllä.

Tuntematon Selkämeri – elokuvanäytökset Luontotalo Arkissa

  • Kymmenelle ryhmälle

Luontodokumenttielokuva Tuntematon Selkämeri (ohjaaja Jouni Hiltunen/ Katharsis Films Oy) vie katsojan tutkimusmatka
le Selkämeren luontoon ja maisemaan. Selkämeri kätkee suojiinsa rikkaan ja luonnontilaisena pysyneen elinympäristön. Se
antaa elämän tuhansille pesimälinnuille, mutta myös harvenevalle joukolla kalastajia sekä reitin merenkulkijoille.
-      kohderyhmä 5. -6. luokkalaiset, yläkoulun sekä lukion oppilaat
-   elokuvaa esitetään Luontotalo Arkissa (os. Pohjoispuisto 7) ympäristökasvatusviikolla seuraavasti:
- ti 6.9. klo 10.00 (TÄYNNÄ), klo 12.00 ja klo 14.00
- ke 7.9. klo 10.00
- to 8.9. klo 10.00, klo 12.00 ja klo 14.00
- pe 9.9. klo 10.00 (TÄYNNÄ), klo 12.00 ja klo 14.00
-    näytös kestää 58 min.
Ilmoittautuminen: Näytösaika varataan 2.9. mennessä Arkin lipunmyynnistä puh. (02) 621 1176. Lisätietoja: arkki@pori.fi